Squealin' Riches

 

Om dette spil

 • l Detteer et videoslotspilmed5hjulog4rækker.
 • l Spilletsformåler at ladehjulenespinne, såsymbolernelander påforskellige kombinationer. l Vinderkombinationer fremhævespåhjulene, ogudbetalingentildeles.

Bet-regler

 • l Hvert spillet spinkoster et samlet bet-beløb. l Samlet bet: Angiver denaktuellebet-værdi.
 • l Det samledebet er baseret pådet placeredestart-bet ganget medprisenpådespillede måder.
 • l Startbet er det nuværendesamledebet divideret medmådeprisenfor 20.

Måderegler

 • l Spillet indeholder 1024måder. l Enmådeer et mønster beståendeaf tilstødendesymbolpositioner påhjulene.
 • l Engevinst udbetales, når matchendesymboler lander vedsidenaf hinandenidette mønster. l Mådegevinster løber fravenstremodhøjreogstarter pådet førsteslothjul.
 • l Mådegevinster der går fravenstremodhøjreoghøjremodvenstre, medstart fra

henholdsvisdet førsteogsidstehjul.

Regler for udbetaling

 • l Udbetalinger af mådegevinster er baseret pådet placeredestartbet. l Gevinster gangesmeddet samledebet. l Størrelsenpåudbetalingenafhænger af denfremkomnevinderkombination.
 • l Densamledeudbetalinger densamledemængeaf allemådegevinster somfølgeaf et spin. l Kundenhøjestevinderkombinationtildelespr. symbolkombination.
 • l Denvistevindoptil-værdirundesnedoger engennemsnitligvurderingaf denhøjest muligegevinst pået enkelt spin.
 • l Udbetalingstabellenviser udbetalingenfor hver symbolkombinationbaseret pådet aktuellebet.
 • l Hvisflerevinderkombinationer lander påenmåde, er det kundenhøjestegevinst, der

udbetales.

Wild-symboler

 • l Wild-symboler kanerstatteandresymboler for at fuldførevinderkombinationer.
 • l Wild-symboler kanerstatteallesymboler undtagenscatter-symboler og

bonussymboler.

Scatter-symboler

l Dettesymbolhar ikkeenudbetaling. l Dettesymbolforekommer kunpåhjul1, 3og5.

Gratis spin

 • l3scatter-symboler påhjul1, 3og5udløser gratisspin-hjulet. l Hjulet vilspinneéngangogtildeleenenkelt monet, der indeholder et antalspin. l 10-30gratisspintildeles.
 • lResultaterneaf hjul-spinnet kangamblesfor potentielt at vindeet størreantalgratis spin. l Hvisdet gamblevindes, kanresultatet af det spingamblesigen.
 • lHvisgamblet tabes, kanmysterie-hjulet spinnesfor at vindeenøjeblikkeligpræmie. l Gamble-funktionenkanmåskeikkeværetilgængeligidettespil. l 3scatter-symboler påhjulene1, 3og5genudløser gratisspin. l Allebets, der spilles, er desamme, somdet spin, der udløstefunktionen. l Allemåder, der spilles, er desamme, somdet spin, der udløstefunktionen. l Gratisspinbliver spillet automatisk.

Bonusfunktion

l Bonusgevinster gangesmeddet samledebet. l Dennefunktionkanudløsestilfældigt påallespin. l Dennefunktionkanudløsesibasisspiloggratisspin. l Gevinster, der tildelesunder funktionen, føjestilbasisspilgevinsterne. l 6bonussymboler hvor somhelst påhjuleneudløser dennefunktion. l Bonussymboler kantildelejackpotsogkontantpræmier.

LockNWin™-funktion

 • l Land6eller flerebonussymboler hvor somhelst påhjulenefor at udløseLockNWin™funktionen.
 • l Allesymboler fjernesfrahjuleneundtagenbonussymbolerne, der låsesfast påderes plads, når delander. l 3re-spintildeles. l Bonussymboler medkontantværdier er klistrede. l Opgradering-symboler er ikkeklistrede. l Hver ganget klistret bonussymbollander, bliver antallet af re-spinsat til3. l LockNWin™ slutter, når antallet løber udeller hjuleneer fyldt medbonussymboler. l Opfyldningaf hjulenemedbonussymboler tildeler enepiskjackpot.
 • l Landingaf enmultiplikator-opgradering, ganger øjeblikkeligt allekontantværdier på skærmenmedoptil10xderesoprindeligeværdi.
 • l Landingaf enjackpot-opgradering, øger værdienaf allejackpotsmed1niveau, tilet

maksimumpådet dobbelteaf deresværdi.

Bonushjul

 • lFyldfremskridtsmålerenfor at udløsebonushjul-funktionen. l Hvert bonussymbol, der lander, øger bonushjul-fremskridtsmåleren.
 • lBonus-hjulet kantildeleenjackpot, enøjeblikkeligkontantpræmieeller gratisspinhjulet. l Fremskridt imålerengemmespr. bet-niveau.

Funktionen Køb

 • lAktiveringaf dennefunktionviløjeblikkeligt udløsegratisspin-hjulet eller bonushjulfunktionen. l Funktionener kuntilgængeligibasisspil.
 • lPrisenfor gratisspin-hjulet er 55,02xsamlet bet. l Prisenfor bonushjulet er 33,24xsamlet bet. l Bet-niveauer for funktionenkanvælgesikøbsmenuen.

Autospil

 • l Funktionener kuntilgængeligibasisspil.
 • l Autospilgiver et udvalgt antalspinlovtilat spilleautomatisk. l Spinspillestildet aktuellevalgtebet. l Antallet af tilbageværendespiniautospil-sessionenvisesispillet.
 • l Spin: Indstiller antallet af spinfor autospil-sessionen. Autospilslutter, når allespiner blevet spillet.
 • l Tabsgrænse: Indstiller entabsgrænsefor autospilsessionen. Autospilslutter, hvis

  saldoenfalder meddettebeløb.

 • l Gevinstgrænse: Indstiller engevinstgrænsefor autospilsessionen. Autospilslutter, når enenkelt gevinst når dettebeløb. l Samlet bet: Angiver denaktuellebet-værdi. l Nogleindstillinger ogfunktioner er måskeikketilgængeligeidettespil.

Udbetalingstabelresultater

 • l Udbetalingstabel-resultater noterer gevinstfremskridt, imensspillet spilles.
 • l Gevinster medsymbolerstatninger registreresikkesomresultater. l Vindersymbol-kombinationer fremhævespermanent påbedrifter-siden.

Bet-indstillinger

 • l Betbeløb: Indstiller denaktuellebetværdi.
 • l Betværdi-knapper: Indstiller det aktuellebet efter denvalgteværdi.
 • l Maks. bet-knap: Indstiller det aktuellebet tilmaks. værdi.
 • l Hurtig-bet-knapper: Indstiller det aktuellebet efter denvalgteværdi. l Min. bet-knap: Indstiller det aktuellebet tilmin. værdi.

Spilstyring

 • lSpin-knap: Starter et hjulspin. l Autospil-knap: Viser autospil-muligheder.
 • lAutospil-stopknap: Afslutter denaktuelleautospil-session. l Bet: Viser det nuværendesamledebet.
 • lBet-knap: Viser muligheder for at ændredet aktuellebet. l Gevinst: Viser densenestegevinst.
 • lSaldo: Viser denuværendesaldoer. l Afslutknap: Afslutter spillet.
 • lHjælpeknap: Viser hjælpogyderligereinformation. l Menu-knap: Åbner spilmenuen.

Desktop-styring

l Bet-styring: Øgeller sænkbet medplus- ogminussymbolerne. l Info-knap: Åbner menuenUdbetalingstabel. l Maks. bet-knap: Indstiller det aktuellebet tilmaks. værdi.

Spilmenu

 • lBank-knap: Viser banksiden. l Indstillinger-knap: Viser spilletsindstillinger. l Udbetalingstabel-knap: Viser udbetalingstabeller ogspilregler. l KnappenHjem: Afslutter spillet. l Luk-knap: Lukker spilmenuen.
 • lNogleindstillinger ogfunktioner er måskeikketilgængeligeidettespil. l Bedrifter-knap: Viser allebedrifter.
 • lLyd: Slår spillydtil. l SlåStor gevinst til/fra: Slåvisningaf Stor gevinst-fejringtileller fra. l Skift splash-side: Slår splash-sidevisningtileller fra.

Spilindstillinger

 • l Lyd: Slår spillydtil.
 • l Stor gevinst: Aktiverer stor gevinst-animationer l KnappenVenstrehåndstilstand: Aktiverer venstrehåndstilstand.
 • l Musik: aktiverer spilmusik. l Udbetalingstabel-knap: Viser udbetalingstabeller ogspilregler. l Indstillinger-knap: Viser spilletsindstillinger. l Nogleindstillinger ogfunktioner er måskeikketilgængeligeidettespil. l Skift splash-side: Slår splash-sidevisningtileller fra.

Spilterminologi

l FREE SPINS = GRATIS SPIN l WILD = WILD l MAX BET = MAKS. BET l JACKPOT = JACKPOT l EPIC JACKPOT = EPISK JACKPOT l GRAND JACKPOT = GRAND JACKPOT l MAJOR JACKPOT = STØRRE JACKPOT l MINOR JACKPOT = MINDRE JACKPOT l MINI JACKPOT = MINIJACKPOT

Yderligere oplysninger

 • l Nogleindstillinger ogfunktioner er måskeikketilgængeligeidettespil. l Driftsfejlannullerer alleudbetalinger ogspil.
 • l I tilfældeaf spilafbrydelsebliver densenestespilstatusvist, når duvender tilbagetil spillet. l Saldoener opdateret medvundet eller tabt beløb. l Resultaternefradet senestespinvises.
 • l Hvisenanmodningikkenår fremtilserverenindenafbrydelsen, bliver det forrigespils resultater vist.
 • l Det er muligt at fortsættemedenhver igangværendefunktion, der kræver interaktion

  eller udvælgelse.

 • l Eventuelleændringer af spillereglernevilbliveudført ioverensstemmelsemedde

gældenderegler.

Udbytte til spiller

l Udbyttet tilspilleren(UTS) er denteoretiskestatistiskeprocentdelaf det samlede penge-bet iet spil, somudbetalessomgevinster over tid. l Værdiener fastlagt ogændresikke. l Dettespilhar enRTP på96,05 %. l UTS under købbonus-hjulfunktionener 96,00%. l UTS under købgratisspin-funktionener 96,01%.

Seneste opdatering: 28-09-2021