Lucky Clucks

Om Lucky Clucks™

LuckyClucks™ er enslotmaskinemedfemhjulog576mådeANY ADJACENT PAYS™ inkluderer:

 • lAlmindeligesymboler l Wild-symbol l Scatter-symbol l Hønesymboler l Majssymbol
 • lVinderkombinationer for symboler l BIGBuildUp™ Funktion l Sprængloftet-bonus l Funktionenudbetalingsbedrifter

Spilleregler

Generel l Basisspillet indeholder et spilbræt, der består af femhjulmedhenholdsvis3, 4, 4, 4og3 symbolrækker hver og576aktivemåder.

 • l Indeholder: ANY ADJACENT PAYS™ - Vinderkombinationer kanværehvor somhelst påhjulene!
 • l 3eller flerematchendesymboler påenmådepåtilstødendehjul, repræsenterer en vinderkombination. Kundenhøjestegevinst udbetalespr. måde. l Mådegevinster gangesmedbet-multiplikatorenfor gevinstspillet. l Tildelt credit gangesmedbet-multiplikatorenidet vindendespil.
 • l Dinbet-multiplikator svarer tilantallet af jetoner, duhar spillet, delt med0.15. For

  eksempel, 0.30jetoner satset pr spin= 0.30/ 0.15= enbet-multiplikator på2.

 • l Alleudbetalingstabeller viser det antaljetoner, der er vundet for hver kombinationtilden nuværendebet-multiplikator.
 • l Vinderkombinationer fremhævespåhjulene. Hvisduikkehar envinderkombination, er spillet slut, ogdukanspilleigen. l Driftsfejlannullerer alleudbetalinger ogspil.

  Almindeligesymboler

 • l Matchendesymboler skaloptrædevedsidenhinandenpåenmåde. l Udbetalinger afhænger af dinbet-multiplikator pr. spin.

  Wild-symbol l Dettesymboler et wild-symbologerstatter allegevinstsymboler. l Dettesymbolerstatter ikkescatter-symboler.

 • l Dettesymboldanner ogsåsinegenkombination.

  Scatter-symbol l Dettesymboler et scatter-symbol. l Scatter-symbolet forekommer påallehjul. l Dettesymboler ikketilgængeligt under sprængloftet-bonussen.

  Hønesymboler

 •           l Dissesymboler er passivesymboler ogudbetalesikke.

  Majssymbol     l Dettesymboler et passivt symbologudbetalesikke.

  BIGBuildUp™ Funktion l FunktionenBIGBuildUp™ kanudløsestilfældigt vedethvert spin.

 • l Under dennefunktionkan1eller flerehønslæggeægogafslørepræmier, der inkluderer Moderhøne-præmien, wild-symboler eller 2x, 3x, 4xeller 5xmultiplikatorer. l Hvert tildelt wild-symboltilføjer ensymbolpositiontildetshjul.
 • l Multiplikatorer tildelt medModerhøne-præmiengangeskunmedModerhøne-præmien, yderligeretildeltemultiplikatorer gangesmeddeevalueredemådegevinster. l BIGBuildUp™ Funktionenafsluttes, når allefunktionspræmierneer blevet afsløret.
 • l Funktionenbet-multiplikator afgøresaf bet-multiplikatorenidet funktionsudløsende spin
 • l Tildelt credit gangesmedfunktionensbet-multiplikator.
 • l Jeton-præmier tildelesmeddet samme, ogsymbolgevinster tildelesmnår funktionener genneført.
 • l Funktionsgevinster tilføjesalmindeligegevinster.

  Sprængloftet-bonus l 3eller flerescatter-symboler udløser sprængloftet-bonussen. l 3, 4eller 5scatter-symboler tildeler henholdsvis57og9bonus-spin.

 • l Vedhvert bonus-spinkander landeeneller flerekyllinger ogtildelewild-symboler.

  Hvert tildelt wild-symboltilføjer ensymbolpositiontilsit hjulihelebonussensvarighed.

 • l Wild-symboler fortsætter tilefterfølgendebonus-spinogflytter sig1symbolpositionned for hvert spin, indtildeikkelængereer påspilbrættet.
 • l Bonus-bet-multiplikatorenafgøresaf bet-multiplikatorenfor det bonusudløsendespil. l Gevinster indsamlesautomatiskunder bonusspillet.
 • l Når det afsluttendebonus-spiner forbi, er sprængloftet-bonussenkomplet. l Sprængloftet-bonussenkanikkegenudløses. l Bonusgevinster tilføjesalmindeligegevinster.
 • l Deangivnevindoptil-værdier opnåsviaakkumuleredegevinster fraenhelbonusspinsession.

Yderligereoplysninger l Eventuelleændringer af spillereglernevilbliveudført ioverensstemmelsemedde gældenderegler.

Feltet Kontrolelementer for spilhandlinger

Genstand

Beskrivelse

Betstørrelseboks

Viser dineindsatsindstillinger.

l Vælg(pil op) eller (pil ned) for at vælgedet samledebeløb pådit bet.

Feltet

Saldo

Viser dinekasinosaldi.

Feltet Gevinst

Viser dinsenestegevinst.

Knappen Spin

Starter spillet. Dettekanudløsesmedmellemrumstasten, hvisdet er tilgængeligt.

Knappen Stop

Viser resultatet af dit spinhurtigere. Dettehar ikkeindflydelsepå spinresultatet. Dettekanudløsesmedmellemrumstasten, hvisdet er tilgængeligt.

Menuknap

Viser spilindstillinger ogudbetalingstabeller.

 • l INDSTILLINGER

  Slålyd, venstrehåndskonsologbaggrundsbevægelsetilog fra(disseindstillinger er muligvisikketilgængelige).

 • l UDBETALINGSTABEL

  Viser spilletsudbetalingstabeller.

  Rulopognedfor at gennemseudbetalingstabellerne.

 • l SELVSTUDIUM

  Viser spilvejledningen. Dennefunktioner muligvisikke tilgængeligidet spil, duspiller.

 • l ANSVARLIGT SPIL

Udtrykfor ansvarligt spilDennefunktioner muligvisikke tilgængeligidet spil, duspiller.

Genstand

Beskrivelse

Knappen Autospil

Viser indstillingernefor autospil, hvor dukanspinneet bestemt antal gangeitrækudenat interageremedspillet.

Vælgautospil ogvælgdet antalspins, duvilspille, og stopindstillingerne.

Fortælmigmereomautospil

Hurtigt spin-knap

Hurtigt spinøger hjuletsspin-hastighed, såresultaterneviseshurtigere. Dettehar ikkeindflydelsepåspinresultatet.

Slåhurtigt spintilogfra.

Knappen X

Lukker spillet. Dennefunktioner muligvisikketilgængeligidet spil, du spiller.

Hvertspilhar forskelligeindstillinger ogautospil-indstillinger.Nogleafdisseer muligvisikketilgængeligeidetspil,duspiller.

Udbytte til spiller (UTS)

Udbyttetilspiller (UTS) er denteoretiske, statistiskeprocentdelaf det samledeantalpenge, som spillernehar satset iet bestemt spil, ogsomer udbetalt somgevinster itidensløb. UTS er fast og ændresikke.

DettespilsUTS er: 96,19%

Seneste opdatering: 10-11-2021